• پروژه ماشین حساب گرافیکی  به زبان اسمبلی
  • پروژه مرتب سازی حبابی به زبان اسمبلی
  • پروژه  چاپ دو جمله به زبان اسمبلی
  • پروژه ساعت به زبان اسمبلی
  • پروژه تبدیل اعداد به مبنای 2 به زبان اسمبلی
  • پروژه تبدیل اعداد به مبنای 16 به زبان اسمبلی
  • پروژه  اتصال دو  جمله به زبان اسمبلی
  • پروژه تبدیل حروف کوچک به بزرگ  به زبان اسمبلی
  • پروژه الگوریتم MergSort  به زبان اسمبلی
  • پروژه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان اسمبلی