دفتر مرکزی

خیابان شریعتی -خیابان معلم – خیابان گوهری – پلاک ۱۳۷ – هیرمندوب

واحد پشتبانی

داخلی :۱۰۹

واحد برنامه نویسی

داخلی :۱۰۸

واحد گرافیک

داخلی: ۱۰۴

واحد تبلیغات

داخلی: ۱۰۶

واحد مالی

تلفن-داخلی: ۱۰۵