پروژه الگوریتم دایکسترا
پروژه  مساله رنگ آمیزی گراف
پروژه  مساله کوله پشتی
پروژه ضرب اعداد صحیح بزرگ
پروژه   مسئله چند وزیر
پروژه   مرتب سازی انتخابی

و سایر پروژه های دیگر