پروژه در رمز نگاری در ارتباطلات داده

پروژه  محاسبات ابری سبز

پروژه امنیت اطلاعات در اینترنت

و سایر پروژه ها در زمینه مهندسی اینترنت