پروژه سیستم خبره با موضوع تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون

پروژه سیستم خبره با موضوع طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتبار بانکی مشتریان با کمک استدلال فازی

پروژه سیستم خبره با موضوع شناسایی احساس از روی چهره افراد مختلف

پروژه سیستم خبره با موضوع سیستم خبره تجویز درمان پزشکی و داروهای پزشکی

پروژه سیستم خبره با موضوع برسی مسائل اخلاقی در سیستم های هوشمند

پروژه سیستم خبره با موضوع تبیین قابلیت های توانمند ساز سیستم خبره جهت ارتقای تصمیمات راهبردی سازمان

پروژه سیستم خبره با موضوع ارائه یک مدل برای پشتیبان تصمیم جهت برون سپاری حسابرسی

پروژه سیستم خبره با موضوع تصحیح خودکار خطاهای املائی زبان فارسی

پروژه سیستم خبره با موضوع ارائه یکمدل سیستم خبره ١ (هوشمند ) تصمیم گیری جهت اعطای وام به مشتریان

پروژه سیستم خبره با موضوع تخمین آستانه با استفاده از قوانین فازی

پروژه سیستم خبره با موضوع تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر mri مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره

پروژه سیستم خبره با موضوع توسعه سیستم خبره پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

پروژه سیستم خبره با موضوع سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس

پروژه سیستم خبره با موضوع Dendral

پروژه سیستم خبره با موضوع ارزیابی ابزارهای تأیید و اعتبارسنجی دانش در سیستمهای هوشمند

پروژه سیستم خبره با موضوع سیستم خبره تصمیم گیری برای اعطای وام