پروژه تجزیه و تحلیل مدیریت کتابخانه

پروژه مدیریت و کنترل سیستم داروخانه

پروژه مدیریت سیستم بیمه

پروژه مدیریت سیستم فروش

پروژه تجزیه و تحلیل تالار رستوران با(RationalRose)

و صدها پروژه دیگر